Skocz do głównej treści strony
Polska Grupa BHP

BHP praca na wysokości

Praca na wysokości jest zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych

Praca na wysokości jest zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych, co nakłada na pracodawcę dodatkowe obowiązki.
Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.
Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:

 • bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
 • odpowiednie środki zabezpieczające,
 • instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
  • imienny podział pracy,
  • kolejność wykonywania zadań,
  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokości muszę sprawdzić czy:

 • Pracownik ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości do …… metrów
 • Pracownik odbył instruktaż wstępny ogólny BHP i potwierdził ten fakt w karcie szkolenia wstępnego
 • Pracownik odbył instruktaż stanowiskowy na tym stanowisku i potwierdził ten fakt w karcie szkolenia wstępnego
 • Pracownik odbył szkolenie okresowe BHP i posiada aktualne zaświadczenie (ważne 1 rok)
 • Pracownik został zapoznany z oceną ryzyka zawodowego na jego stanowisku pracy
 • Pracownik został zapoznany z Instrukcją stanowiskową BHP
 • Pracownik będzie miał w czasie pracy możliwość stałego korzystania z Instrukcji stanowiskowej BHP
 • Zastosowano wszystkie możliwe zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości
 • Zastosowane zabezpieczenia są kompletne i sprawne technicznie
 • Pracownik został wyposażony w odpowiednią odzież roboczą i obuwie
 • Pracownik został wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej
 • Pracownik został zapoznany z instrukcją użytkowania środków ochrony indywidualnej i ją zrozumiał
 • Pracownik potrafi stosować przydzielone środki ochrony indywidualnej
 • Rusztowanie, pomost, urządzenia do mocowania linek bezpieczeństwa zostały odebrane i mają aktualny przegląd potwierdzający właściwy stan techniczny
 • Zapewniony jest stały bezpośredni nadzór nad pracownikiem
 • Dokonano imiennego podziału pracy
 • Określono kolejność wykonania zadań
 • Uwzględniono wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach
 • Teren prowadzenia prac został wydzielony i wyraźnie oznakowany
 • Ustalono sposób postępowania w razie zatrzymanego upadku pracownika (jak zdjąć wiszącego w uprzęży pracownika, który może być ranny lub nieprzytomny)

Przejdź do góry strony