Skocz do głównej treści strony
Polska Grupa BHP

Azbest - bezpieczne użytkowanie BHP

Szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest przeznaczone jest dla pracowników, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, oraz pracodawców i osób kierujących takimi pracownikami.

Celem szkolenia jest zapewnienie wystarczających informacji dotyczących:

 • potencjalnego zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia na działanie pyłu azbestu,
 • dopuszczalnych i faktycznych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy oraz potrzeby monitorowania zanieczyszczeń powietrza,
 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizowania i wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, w tym:
 1. środków ostrożności związanych ze stosowaniem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 2. specjalnych środków ostrożności minimalizujących narażenie na działanie pyłu azbestu,
 3. zachowania przy wykonywaniu pracy wymagań higienicznych, w tym powstrzymywania się od palenia tytoniu w miejscu pracy,
 4. postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Pełny program szkolenia:

Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem, w tym:

 

 • przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych dotyczących:
  • najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  • czynników rakotwórczych w środowisku pracy,
 • przepisy w zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest,
 • przepisy dotyczące ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, z uwzględnieniem przepisów w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony środowiska

Zastosowanie azbestu:

 • właściwości azbestu,
 • rodzaje wyrobów (materiałów) mogących zawierać azbest:
  • budownictwo (z uwzględnieniem wyrobów azbestowo-cementowych),
  • przemysł (z uwzględnieniem materiałów izolacyjnych, uszczelek),
  • inne.

Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest; metody identyfikacji (pobieranie próbek i ich analiza).


Przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu, oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu


Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest i działania profilaktyczne:

 • źródła narażenia na pył azbestowy,
 • oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka:
  • sposób przenikania azbestu do organizmu,
  • wpływ azbestu na stan zdrowia,
 • choroby wywołane oddziaływaniem pyłu z zawartością azbestu,
 • profilaktyka zdrowotna:
  • badania lekarskie,
  • zmniejszenie czasu ekspozycji na działanie azbestu i liczby narażonych osób,
  • kontrola narażenia na działanie pyłu azbestu, w tym dopuszczalne i faktyczne stężenia pyłu azbestu w środowisku pracy oraz potrzeba monitorowania zanieczyszczeń powietrza,
  • utrzymywanie stężenia pyłów azbestu na odpowiednio niskim poziomie lub stosowanie środków ochrony indywidualnej,
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczaniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu.


Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest:

 • prace w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest (podczas zabezpieczania lub usuwania tych wyrobów):
  • właściwa organizacja pracy podczas prowadzenia prac z materiałami zawierającymi azbest (w tym plan prac),
  • stosowanie maszyn i sprzętu eliminujących lub ograniczających do minimum wydzielanie się pyłów azbestu (urządzeń odpylających, narzędzi zaopatrzonych w urządzenia odpylające itp.),
  • izolowanie stref pracy, w których występują pyły azbestu, i ich znakowanie znakami ostrzegawczymi,
  • stosowanie metod pracy i specjalnych środków ostrożności uniemożliwiających lub ograniczających emisję pyłów azbestu do środowiska pracy lub środowiska naturalnego,
 • zabezpieczanie wyrobów zawierających azbest:
  • materiały stosowane do zabezpieczania wyrobów i ich wpływ na zdrowie pracowników,
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane ze stosowaniem określonych materiałów do zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
 • zasady znakowania wyrobów i innych materiałów zawierających azbest (znajdujących się w opakowaniach i nieopakowanych),
 • stosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej:
  • dobór odpowiednich do cech antropometrycznych użytkownika oraz do poziomu narażenia na pyły azbestu środków ochrony indywidualnej (m.in. ubrań ochronnych, środków ochrony układu oddechowego),
  • właściwe używanie środków ochrony układu oddechowego i ograniczenia w ich stosowaniu,
  • środki ostrożności związane ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwia roboczego, w szczególności: oczyszczanie i przechowywanie uniemożliwiające zanieczyszczenie środowiska naturalnego pyłami azbestu, zakaz przechowywania odzieży stosowanej na stanowisku pracy obok odzieży własnej (domowej),
 • utrzymanie porządku i czystości w miejscach pracy:
  • oczyszczanie terenu pracy przy usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest z odpadów i pyłów azbestu, wykluczające uwalnianie się pyłów do środowiska pracy lub środowiska naturalnego; utylizacja odpadów zawierających azbest,
  • zasady pakowania i transportu odpadów zawierających azbest, z uwzględnieniem ochrony środowiska pracy i środowiska naturalnego przed pyłami azbestu

Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem:

 • zakaz spożywania posiłków, picia napojów i palenia tytoniu w miejscach wykonywania prac w kontakcie z pyłem azbestu,
 • utrzymywanie higieny osobistej (kąpiel po zakończonej pracy, utrzymywanie w czystości odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej),

Zasady udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej

Przejdź do góry strony