Ocena ryzyka zawodowego

§39 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na Pracodawcę obowiązek oceny ryzyka zawodowego przy poszczególnych pracach, oraz udokumentowanie tego ryzyka.