BHP PRACA NA WYSOKOŚCI

Praca na wysokości jest zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych, co nakłada na pracodawcę dodatkowe obowiązki.
Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.
Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:

 • bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
 • odpowiednie środki zabezpieczające,
 • instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
  • imienny podział pracy,
  • kolejność wykonywania zadań,
  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
Przygotowaliśmy dla Państwa specjalne szkolenie przeznaczone dla osób pracujących na wysokości oraz dla osób nadzorujących takie prace.
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają:

 • Regulacje prawne dotyczące bhp przy pracach na wysokości
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń związanego z pracami na wysokości
 • Zagrożenia związane z pracami na wysokości
 • Rodzaje maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy pracach na wysokości, w tym nowe rozwiązania w tym zakresie
 • Metody i środki ochrony przy pracach na wysokości
 • Prawidłowe sposoby stosowania środków ochrony indywidualnej
 • Okoliczności i przyczyny wybranych wypadków związanych z upadkiem z wysokości
 • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych wypadków związanych z pracą na wysokości

LISTA KONTROLNA

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokości muszę sprawdzić czy:

Pracownik ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości do …… metrów
Pracownik odbył instruktaż wstępny ogólny BHP i potwierdził ten fakt w karcie szkolenia wstępnego
Pracownik odbył instruktaż stanowiskowy na tym stanowisku i potwierdził ten fakt w karcie szkolenia wstępnego
Pracownik odbył szkolenie okresowe BHP i posiada aktualne zaświadczenie (ważne 1 rok)
Pracownik został zapoznany z oceną ryzyka zawodowego na jego stanowisku pracy
Pracownik został zapoznany z Instrukcją stanowiskową BHP
Pracownik będzie miał w czasie pracy możliwość stałego korzystania z Instrukcji stanowiskowej BHP
Zastosowano wszystkie możliwe zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości
Zastosowane zabezpieczenia są kompletne i sprawne technicznie
Pracownik został wyposażony w odpowiednią odzież roboczą i obuwie
Pracownik został wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej
Pracownik został zapoznany z instrukcją użytkowania środków ochrony indywidualnej i ją zrozumiał
Pracownik potrafi stosować przydzielone środki ochrony indywidualnej
Rusztowanie, pomost, urządzenia do mocowania linek bezpieczeństwa zostały odebrane i mają aktualny przegląd potwierdzający właściwy stan techniczny
Zapewniony jest stały bezpośredni nadzór nad pracownikiem
Dokonano imiennego podziału pracy
Określono kolejność wykonania zadań
Uwzględniono wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach
Teren prowadzenia prac został wydzielony i wyraźnie oznakowany
Ustalono sposób postępowania w razie zatrzymanego upadku pracownika (jak zdjąć wiszącego w uprzęży pracownika, który może być ranny lub nieprzytomny)