Szkolenia BHP Chynów

Usługi Doradztwa Szkolenia BHP i PPOŻ Paweł Kupisz

Adres biura:
05-650 Chynów
ul. Jakubowizna 11B

Kontakt:
tel. 508 374 570
e-mail: uslugibhp88@gmail.com

Działamy na terenie:
Chynów, Grójec, Radom, Góra Kalwaria, okolice.

Pomiary i przeglądy techniczne

 • pomiar oświetlenia,
 • pomiar oświetlenia na stanowisku pracy,
 • przegląd oraz konserwacja gaśnic i hydrantów,
 • pomiar oświetlenia ewakuacyjnego.

Szkolenia wstępne, szkolenia okresowe

 • szkolenie dla pracowników administracyjno–biurowych,
 • szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • szkolenie dla pracowników inżynieryjno–technicznych,
 • szkolenie dla pracodawców i kadry kierującej pracownikami.

Doradztwo w zakresie BHP

 • ocena ryzyka zawodowego na stawisku pracy,
 • opracowywanie niezbędnych instrukcji BHP,
 • instrukcje stanowiskowe,
 • sporządzanie dokumentacji wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów BHP,
 • prowadzenie rejestru szkoleń, wypadków oraz chorób zawodowych i innych,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy w drodze i z pracy,
 • stała kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP,
 • doradztwo w zakresie BHP – outsourcing.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

 • postępowanie z osobą nieprzytomną,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem fantoma i defibrylatora AED,
 • postępowanie w przypadku: omdlenia, oparzenia, zadławienia, złamania, krwotoku, udaru cieplnego.

P. Poż.

 • wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • przegląd i konserwacja gaśnic,
 • przegląd hydrantów i węży gaśniczych,
 • sporządzanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • przygotowanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez państwową straż pożarną,
 • oznakowanie obiektu oraz dróg ewakuacyjnych,
 • doradztwo na temat składowania i magazynowania materiałów niebezpiecznych.