OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

§39 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na Pracodawcę obowiązek oceny ryzyka zawodowego przy poszczególnych pracach, oraz udokumentowanie tego ryzyka.

Zapewniamy pomoc w analizie i ocenie ryzyka zawodowego oraz przygotowujemy kompletną dokumentację tego procesu.
Jesteśmy zwolennikami jak najbardziej rzetelnej i dogłębnej analizy wszystkich zagrożeń, co wiąże się poświęceniem odpowiedniej ilości czasu na przeprowadzenie tego procesu.
Biorąc jednak pod uwagę, różne oczekiwania naszych Klientów, wiele ośrodków przygotowało także ekonomiczny wariant oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego.

Zestawienie najczęściej podejmowanych działań składających się na ocenę ryzyka zawodowego

  • Wizyta na stanowisku pracy, obejmująca zapoznanie się dokumentacją maszyn i urządzeń, kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych, wynikami pomiarów parametrów środowiska pracy, rejestrem wypadków przy pracy, rejestrem badań i pomiarów parametrów środowiska pracy, audyt stanowiska pod kontem występujących zagrożeń.
  • Dokumentacja analizy stanowiska pracy
  • Ocena wydatku energetycznego (jeśli jest konieczna)
  • Ocena obciążenia psychicznego (jeśli jest konieczna)
  • Sporządzenie kart oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami fizycznymi – oddzielna karta do każdego zagrożenia
  • Sporządzenie kart oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami chemicznymi (jeśli występują) – oddzielna karta do każdego zagrożenia
  • Wyszukanie i dołączenie Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych
  • Sporządzenie kart oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami biologicznymi (jeśli występują) – oddzielna karta do każdego zagrożenia
  • Przygotowanie projektu planu działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa