KONTROLE I AUDYTY

Po co robimy systematyczne wewnętrzne kontrole i przeglądy?

Aby pracodawca wiedział w jakim obszarze, w jakim zakresie, jakie elementy mające wpływ na bezpieczeństwo są do poprawy.
Tylko dzięki tym działaniom możemy wcześniej usunąć lub naprawić dostrzeżone niezgodności z przepisami lub zasadami bhp.

Wcześniej to znaczy:

  • zanim w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy inspektor wyda nakaz usunięcia lub naprawienia niezgodności i zanim nałoży karę grzywny.
  • zanim dojdzie do wypadku

nawet jeśli dojdzie do wypadku, czego nigdy w 100% nie można wykluczyć, brak (wcześniej usuniętych) niezgodności nie ułatwi prawnikom reprezentującym poszkodowanego uzyskanie odszkodowania od Pracodawcy.
Najczęstszą podstawą do wytoczenia pracodawcy procesu z powództwa cywilnego jest art. 435 § 1 Kodeksu Cywilnego. Otóż prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
Z tego właśnie względu, jakiekolwiek uchybienia w zakresie bhp bardzo zmniejszają szanse na oddalenie roszczeń poszkodowanego pracownika. To właśnie dlatego ważne jest wychwycenie wszystkich niezgodności i usunięcie ich wcześniej…